ماژول سیمی تلفن کننده

ماژول سیمی تلفن کننده

توضیحات محصول :
* قابلیت تریگر مثبت و منفی
* قابلیت کنترل سیستم های تلفن کننده با ولتاژهای مختلف
* ایزوله کردن سیستم مانیتورینگ از سیستم تلفن کننده
* قابلیت اتصال به دستگاه های MOT-11132101 | MOT-11132202 | MOT-11121201 | MOT-11121202

Model: MOT-11332101

Iran Code: 2224100730060007